EEN JOODSE ERFENIS

. oprichting en doel
 
Stichting Een Joodse Erfenis wordt in 1995 opgericht als voortzetting van de sedert begin negentiger jaren van de vorige eeuw actieve 'Werkgroep Een Joodse Erfenis in Winsum'. Het doel van de stichting is om de herinnering aan de Joodse gemeenschap van Noordwest-Groningen levend te houden. In de eerste tien jaar richt de stichting zich op het verwerven van draagvlak onder belangstellenden uit de regio, met name door de publicatie van een serie boekjes en het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies. Al in 1993 kwam - naar een ontwerp van Jan Buwalda - in nauwe samenwerking tussen gemeente en werkgroep het Joodse oorlogsmonument aan de oostwand van de voormalige synagoge tot stand.

Vanaf 2009 neemt vooral de activiteit binnen het onderwijs toe en sinds de heringebruikneming van de voormalige synagoge na restauratie in 2011 richt Stichting Een Joodse Erfenis zich ook op programmering van een breder cultureel aanbod in de sjoel om zo drempels weg te nemen, het gebruik van het erfgoed te stimuleren en de bekendheid van de locale bevolking met de sjoel en zijn bijzondere geschiedenis te vergroten. Met name de activiteit op het gebied van erfgoededucatie in de regio Noord-Groningen vraagt om verschillende vormen van samenwerking, waaronder die met professionals in het werkveld van cultuureducatie, creatieve vorming en filosofie.
   

Bestuur

    (onbezoldigd)
.voorzitter
.secretaris
.penningmeester
.educatie
.beheer website

 

Mw. W. Lemstra-Wierenga
Mw. K. Stevens-Bos
Dhr. G. Siegers
Drs. R. Visser
Mw. E.C. Bakker-Woortman

adviseur Joodse cultuur en identiteit : Dhr. T.J.J. Mol .

   

Middelen

. vrijwilligers & donateurs
.
.
.
.
.
.
.
ANBI-status
.
.
.
.


.
projectfinanciering
.

.

.

. gebruik synagoge
.
.
.
.
.

.nieuwsbrief
.
.
.
.
.
planning & verslag
 
Bestuur, historisch onderzoek, voorlichting, cultureel programma, grafische vormgeving, catering tijdens activiteiten, suppoosttaken tijdens exposities in de sjoel en rondleiding langs Joods erfgoed: dit alles komt tot stand door de inzet van tal van enthousiaste medewerkers die hieraan geheel belangeloos een bijdrage leveren. De financiële basis voor het organiseren van de activiteiten wordt verkregen uit de inkomsten van donateursgelden en giften.
.
Per 1 januari 2011 wordt Stichting Een Joodse Erfenis door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, RSIN 8052.21.438. Daarom zijn donaties, schenkingen en legaten vanaf 2011 onder de algemeen geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie met betrekking tot het verlenen van financiële steun als vriend/donateur van onze stichting is te vinden onder de button donaties.


Voor bijzondere uitgaven en grotere projecten gericht op onderwijs of samenwerking met andere culturele instellingen wordt een aparte begroting opgesteld. Op basis hiervan worden vervolgens de nodige subsidies en sponsorgelden voor het project geworven.

Stichting Een Joodse Erfenis huurt voor haar activiteiten in de sjoel het gebouw van Stichting Behoud Synagoge Winsum (SBSW) onder de algemene voorwaarden voor verhuur. SBSW is eigenaar van de voormalige synagoge en verantwoordelijk voor beheer en gebruik van het gebouw. De sluitende exploitatie hiervoor moet gerealiseerd worden uit de opbrengst van verhuur.
.
Vanaf maart 2013 verschijnt tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief: De Winsumse Sjoel. Dit is een uitgave van Stichting Een Joodse Erfenis. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan vrienden/donateurs, relaties en belangstellenden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.


2017/2019
- beleidsplan 2017/2019
- financieel verslag 2017
- jaarverslag 2017
- financieel verslag 2018
- jaarverslag 2018

2015/2016
- beleidsplan 2015/2016
- financieel verslag 2015
- financieel verslag 2016
-
jaarverslag 2015
- jaarverslag 2016

2013/2014

- beleidsplan 2013/2014
- financieel verslag 2013
- financieel verslag 2014
- jaarverslag 2013
- jaarverslag 2014

2012
- financieel verslag 2012

   

Samenwerking

.st. behoud synagoge winsum

 
De Winsumse synagoge aan de Schoolstraat is gebouwd in 1879 en behoudt tot 1934 zijn religieuze functie. Daarna wordt het gebouw in gebruik genomen als vakbondsgebouw en buurthuis en komt langs die weg onder de naam N.A. de Vriesgebouw in eigendom van de FNV. Eind 2006 gaan eigendom en exploitatie en beheer van het gebouw over op Stichting Behoud Synagoge Winsum (SBSW). In het bestuur van SBSW zitten dan twee bestuursleden die ook deel uitmaken van het bestuur van Stichting Een Joodse Erfenis.
In de periode van september 2009 tot en met juni 2010 organiseert Stichting Een Joodse Erfenis onder de titel erfgoedproject Tikoen een uitgebreid cultureel en educatief programma om aandacht te vragen voor de restauratie van de voormalige synagoge en de positionering van het Joodse erfgoed in de provincie Groningen. Als in het voorjaar van 2011 de restauratie van de synagoge wordt voltooid begint een nieuwe fase in de samenwerking tussen beide stichtingen.
.
     
.synagogen-netwerk  
     
.syneon
.
.

.
.
.
.

. regulier onderwijs
 
In 2009 ontstaat op initiatief van Folingestraatsynagoge uit samenwerking met de synagoge in Enschede een nieuw netwerk van samenwerkende museale synagogen in Noord-Nederland dat met inmiddels 22 aangesloten partijen in 2011 verder gaat als SyNeON (Synagogen Noord- en Oost-Nederland). Men streeft er professionalisering en positieverbetering na en werkt aan een gezamenlijke presentatie. In het voorjaar van 2016 is hiertoe een nieuwe website beschikbaar met basisinformatie over de twintig aangesloten instellingen.
.
De samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs richt zich enerzijds op kennisoverdracht ten aanzien van het Joodse erfgoed en Gronings Jodendom vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds betreft dit creatieve vorming rond aspecten als inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid voor anderen, zelfstandige meningsvorming en actuele thema's met betrekking tot 'identiteit & tolerantie'. In de samenwerkingsactiviteit met het onderwijs maakt Stichting Een Joodse Erfenis dankbaar gebruik van de faciliteiten van Cultuur Click Groningen (expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie in de provincie Groningen).
x